Skip available courses

Available courses

ครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่ดูดอากาศเข้าไปภายในกระบอกสูบเพียงอย่างเดียว และทำการอัดอากาศภายในกระบอกสูบจนเกิดความดันและมีความร้อนสูง เมื่อลูกสูบเลื่อนขึ้นใกล้ถึงจุดศูนย์ตายบน หัวฉีดซึ่งติดตั้งอยู่ที่ฝาสูบ ก็จะฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองเข้าสู่ห้องเผาไหม้

Cover.pngCover.png